گرداب زندگی

 

 

 island of peace

 

  ماندیم هر نفس همه رهیاب زندگی

   هـم خانه ایم با غم سیلاب زندگی


   ما گاهی کیستیم؟خموشیم و پر نگاه

   نیلوفریم فتاده به مرداب زندگی


   صد پاره کاغذ یم زتوفان سرنوشت

   گم گشته ایم  در خط پرتاب  زندگی


    ما را نصیب ،گرمی یکدم نداد هیچ

    سرد است خیلی سردی سرداب زندگی


   پوشیده از خوشی وبه عزلت فتاده ایم

   نوری  نبرده ایم  زمهتاب زندگی


   یعقوب نور دیده زپیراهنی گرفت

   آن چاه نداشت لحظهء شاداب زندگی


   ببریده  پاره ایم    از آن ملک آریا

  بی هویتیم  بر خط هر باب زندگی

 

 

رستم نماند زیاد من اسطوره اش نرفت

 

خنجر چشید ز حملهء سهراب زندگی
 

       22.9.2004    

 

 

 

 

 


 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید