دم دهکده

                    

                                    دم دهکده

 

                        شیشهء پنجره را باز کن ای شهر دگر

                        که دم دهکده آید

                        و نفس تازه کند دل

                        زهمان بوی گلستان

                        زهمان  بادگریزان که درختان بوید

                        زهمان ریزش باران

                        زهمان شرشر آبی که به هر باغ روانست

                         ز دلی قلبهء دهقان   ز زر دانهء گندم

                          زلب دختر خندان

                         همه باشد چو لطافت به تن من به تن دل

                          شیشهء پنجره را باز کن ای شهر دگر

                                                          

 

/ 0 نظر / 12 بازدید